Odborníčka na didaktiku nemeckého jazyka a literatúry doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. získala ocenenie z rúk rektora UK

05. feb. 2019 • Pedagogické vedy

Odborníčka na didaktiku nemeckého jazyka a literatúry doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. získala ocenenie z rúk rektora UK

Špecializuje sa na didaktiku nemeckého jazyka a didaktiku literatúry. Je členkou redakčnej rady zahraničných časopisov Brünner Hefte a Zeitschrift für Gestaltpädagogik, má bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť medzinárodného rozmeru v oblasti didaktiky cudzích jazykov, didaktiky literatúry vo výučbe cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk. Doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave patrí medzi 30 pedagógov, ktorým pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ďakovné listy.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

I. KOLEČÁNI LENČOVÁ: Bol to určite spontánny pocit radosti. Primárne ma potešil už návrh vedúcej katedry na ocenenie. Rektorské ocenenie som vnímala ako pozitívnu reflexiu na moju prácu a uznanie mojich snažení v oblasti didaktiky cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk. Súčasne aj potvrdenie správnosti nasmerovania, obrazne mi dáva krídla a odvahu na ďalší let...

Slávnostné odovzdávanie ocenení v aule univerzity bolo pre mňa zážitkom, intenzívne som prežívala odovzdávanie ocenení všetkým ostatným oceneným študentom a pedagógom.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.I. KOLEČÁNI LENČOVÁ: Venujem sa didaktike cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk, špeciálne novým prístupom a modelom vo vyučovaní cudzích jazykov, celostnému pedagogickému konceptu a inklúzii v cudzojazyčnej edukácii. Vychádzajúc z celostného prístupu usilujem o funkčné prepojenie nových médií s umeleckými artefaktmi. Ďalšou oblasťou môjho záujmu je didaktika literatúry v kontexte postkomunikatívnej interaktívnej didaktiky a koncept Visual Literacy v cudzojazyčnej edukácii, umelecké a kultúrne artefakty s ich špecifickým potenciálom pri reflektovaní komplexného rozvoja učiaceho sa, ich systematické a efektívne využitie. V zásade ide o prieniky alternatívnych pedagogických konceptov a inovatívnych postupov, podporu autonómie žiaka, nové kompetencie učiteľa. Tiež sa venujem skorej výučbe nemeckého jazyka a výučbe detí so ŠEP.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

I. KOLEČÁNI LENČOVÁ: Zaujímavá otázka, ktorá ma priviedla k zamysleniu sa nad samotným pojmom úspech a k príjemným reminiscenciám. Mohli by to byť vyžiadané prednášky na mexickej štátnej univerzite Universidad Nacional Autónoma de México v Mexico City v rokoch 2014 a 2016 alebo spoločné projekty, prednášky a semináre na univerzite v Catanii Universita degli Studi di Catania, Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature Straniere trvajúce temer dve desaťročia. Rovnako však aj vystúpenie na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove, UK v Prahe, MU v Brne alebo na UMB v Banskej Bystrici či TU vo Zvolene. Alebo medzinárodné projekty v oblasti celostnej pedagogiky.

Dávam na zváženie, či by to nemohli byť aj slová tretiaka základnej školy, ktorý sa ma po hodine opýtal, kedy zase budeme pracovať s literárnymi textami alebo zážitok so štvrtáčkou, ktorá sa cez prestávku prišla so mnou podeliť o svoju desiatu – koláčiky, ktoré jej mamička napiekla.

Rovnako by to mohlo byť konštatovanie študentky po jednom seminári vedenom v intenciách celostnej pedagogiky, že to bol pre ňu najsilnejší zážitok počas štúdia, objavovaním talentov ostatných v skupine a cestou do svojho vnútra. Naozaj váham, vyberte si.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

I. KOLEČÁNI LENČOVÁ: Vždy ma lákali netradičné, svojím spôsobom iné, „protiprúdové“ nasmerovania a postupy vo výučbe vo vzťahu k efektívnosti učenia a učenia sa, motivácia a procesy interiorizácie učiva. Na sebe som často skúšala rôzne postupy a ich účinnosť. Ako učiteľka gymnázia na začiatku mojej pedagogickej cesty som nadobudla presvedčenie, že učiteľ je tým tvorivým médiom, ktoré môže silne ovplyvniť a usmerniť žiaka.

Na interakciu učiteľ – žiak som si vytvorila metaforu orchestra: Učiteľ je dirigentom – žiak je hráč na hudobný nástroj, ktorý má svoje zafarbenie, t. j. je originálny, má svoje miesto v orchestri. Môže hrať hlasnejšie, inokedy tichšie, rýchlejšie, pomalšie, niekedy vôbec. A vždy vníma svojich spoluhráčov a dirigenta, ktorý určuje, aká bude inštrumentácia, kedy hrajú žiaci všetci, kedy majú sólo, hrajú vo dvojici alebo v menšej skupinke. Dirigent ich spája, usmerňuje, určuje tempo, má prirodzenú autoritu, je tým elementom, ktorý spája, usmerňuje a určuje postupy... Len v kooperácii všetkých hráčov a dirigenta vzniká harmónia, spoločné dielo, spája sa kognícia s emóciou. Všetci môžu zažiť pocit radosti z učenia. No pocit radosti a šťastia nie je jediným, čo žiak pri získavaní vedomostí a príprave do života potrebuje. Je to oveľa zložitejšie, je to aj sebadisciplína, systematická práca a často aj zvládanie stresových situácií.

Pre mňa je didaktika viac ako vedomosti, zručnosti, stratégie a techniky, je to viac, je to umenie učiť. Cesta k humanizácii školstva začína humanizáciou jednotlivca a verte mi, je to výnimočný pocit, keď sa môžete na tom podieľať.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

I. KOLEČÁNI LENČOVÁ: To je všeobecná širokospektrálna otázka, na ktorú môžem odpovedať za seba ako spoluúčastník a pozorovateľ: Proces vyučovania je závislý okrem iných premenných od obidvoch zúčastnených strán – od vyučujúceho a od študenta. My sme tí, ktorí volia obsahy a metodiku. Som za interaktívne prednášky, na ktorých sa spoločne diskutuje a polemizuje, riešia sa spoločne otázky danej problematiky. Študenti sú pre mňa mladí ľudia s veľkým potenciálom, ktorých si vážim a hľadám k nim cestu. Tak ako hudobné majstrovstvo stojí veľa driny, sebadisciplíny a odriekania, pokiaľ chceme niečo dosiahnuť, tak aj študenti musia systematicky a cieľavedome študovať a nespoliehať sa na elektronické suplovania ich skutočných vedomostí.  

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

I. KOLEČÁNI LENČOVÁ: Opäť otázka, ktorú môžeme vnímať v rôznych kontextoch a z rôznych uhlov pohľadu. Zmeniť a vylepšiť môžeme obsahy – často ponúkame učivo v teoretických objemných dávkach bez kontextualizácie, bez prepojenia s realitou a bez problematizovania a otvárania polemík o danej problematike. Určite je namieste požiadavka lepšieho materiálneho vybavenia univerzít, bezproblémové zabezpečenie vybavenia knižníc aktuálnou odbornou literatúrou, intenzívnejšie uplatnenie medzinárodných kooperácií v širšom meradle, lepší systém investovania do vedy a výskumu.
V oblasti didaktiky cudzích jazykov je nevyhnutné sledovať trendy v teórii a skúsenosti v didaktickej praxi, viac podporovať kvalitnú didaktickú prax našich študentov, viac diskutovať o novátorských prístupoch a metódach.

V príprave budúcich učiteľov, ktorej sa venujem treba absorbovať poznatky, systematicky o nich diskutovať a akcentovať ich implikovanie do edukačnej praxe školy. Z môjho pohľadu je potrebná zmena spôsobu komunikácie vyučujúceho a študenta bez znižovania požiadavky náročnosti a v každom prípade zabezpečenie kvality výučby a udržanie kvalitatívneho statusu vysokej školy.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

I. KOLEČÁNI LENČOVÁ: Dalo by sa to formulovať nasledovne: Túžba po poznaní, systematická a cieľavedomá práca, sebadisciplína a odvážne predsavzatia môžu sprevádzať chyby a čiastkové neúspechy, ktoré však patria ku každému tvorivému procesu a nesmú vás odradiť. Naopak skôr vyzbrojiť vytrvalosťou, zanietením, veľkou dávkou trpezlivosti a pokory.

 

Rozhovor poskytla: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/zamestnanci/doc-phdr-ivica-kolecani-lencova-phd/

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/veda/projekty-a-granty/kega-042uk-42017/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pištoľové krevety majú špecializované klepeto, prostredníctvom ktorého dokážu korisť zabiť zvukom.
Zistite viac