Ocenený rektorom UK bol aj doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., odborník v oblasti chirurgie

16. jan. 2019 • Lekárske vedy

Ocenený rektorom UK bol aj doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., odborník v oblasti chirurgie

Patrí medzi významných odborníkov v oblasti chirurgie. Bol zodpovedným riešiteľom projektu Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. V spolupráci s teoretickými pracoviskami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine implementovali nové postupy v diagnostike chemorezistencie nádorových buniek z odobraných vzoriek od pacienta s nádorovým ochorením, ako aj princípy genomiky v definovaných skupinách pacientov s nádorovými ochoreniami.

To sú hlavné dôvody, pre ktoré bol ďakovný list udelený doc. MUDr. Dušanovi Mištunovi, PhD., Chirurgická klinika a transplantačné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin.

Patrí medzi 30 pedagógov, ktorých pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

D. MIŠTUNA: Veľmi si vážim ocenenie UK v Bratislave za prácu vedecko-pedagogického pracovníka, ktorú som vykonával na JLF UK v Martine od roku 1972.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

D. MIŠTUNA: V súčasnosti pracujem vo funkcii prodekana pre rozvoj fakulty a riaditeľa Kompetenčného centra pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

D. MIŠTUNA: S odstupom času hodnotím ako najcennejší prínos pre rozvoj fakulty začatie výstavby fakultného kampusu v období, keď som vykonával funkciu dekana JLF UK v rokoch 2007 až 2011.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

D. MIŠTUNA: Študoval som na Lekárskej fakulte v Martine v období jej vzniku. Na základe podnetu prednostu Chirurgickej kliniky prof. MUDr. Andreja Kukuru som dostal ponuku a začal som pracovať ako asistent chirurgickej kliniky na polovičný úväzok v školskom roku 1970/1971 a odvtedy pracujem na tomto pracovisku. V období 1997 až 2014 ako prednosta kliniky.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

D. MIŠTUNA: Proces vyučovania na lekárskych fakultách má špecifické rysy podmienené definíciou registrovaného povolania v zdravotníckych profesiách. Ak chceme vychovávať absolventov uplatniteľných i v zahraničí, musíme akceptovať základné charakteristiky študijných programov. Tento proces nám umožňuje používať modernú techniku v procese vyučovania, ale nie je možné úplne vynechať postavenie pacienta a jeho aktívnu spoluprácu i so študentmi. Žiaľ, narastá počet pacientov, ktorí odmietajú účasť študentov pri diagnostickom a terapeutickom procese, čo môže negatívne ovplyvniť výsledný proces vyučovacieho procesu. Je to podmienené akcentáciou ochrany osobných údajov (GDPR) v zdravotníctve i dodržiavaním práv pacienta a nepochopením podstaty a špecifity problémov vo vyučovacom procese.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

D. MIŠTUNA: Pre proces zlepšovania by bolo vhodné výraznejšie zapojiť do kampane verejnoprávne médiá, ktoré by informovali budúcich pacientov o ich prínose pre uvedený systém vyučovania lekárov. Komunikácia a práca študentov s pacientmi je nenahraditeľná.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

D. MIŠTUNA: Napriek demografickým údajom s poklesom počtu stredoškolákov je záujem o štúdium na lekárskych fakultách naďalej väčší ako stanovený počet študijných miest. Preto študenti, ktorí zvládli prijímacie pohovory a potvrdili svoje špičkové vedomosti, dostali sa do klubu vysokoškolákov spĺňajúcich medzinárodné kritériá platné i na tzv. top univerzitách v Európe. Ich uplatnenie je možné na celom svete, keďže naše lekárske fakulty sú akreditované na medzinárodnej úrovni. Preto musia títo vysokoškoláci intenzívne študovať, aby dosiahli a potvrdili špičkovú úroveň našich absolventov prijímaných na funkčné miesta lekárov tak, ako znie ich diplom. Je to uznanie práce našich pedagógov, i keď z pohľadu lokálnych záujmov odchod značnej časti týchto absolventov do zahraničia je strata pre Slovensko.

 

Rozhovor poskytol: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

http://vedanadosah.cvtisr.sk/osobnosti-jlf-uk-ocenene-za-rozvoj-univerzitneho-osetrovatelstva

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
A4 formát klasického kancelárskeho papieru nepreložíte viac ako 7 krát.