Neurochemické zmeny v animálnom modeli

02. nov. 2018 • Chemické inžinierstvo

Neurochemické zmeny v animálnom modeli

V súčasnosti neexistujú vhodné biomarkery na sledovanie neurodegeneratívnych porúch v prípade poškodenia mozgu. Avšak pomocou lokalizovanej in vivo 1H MRS je možné pozorovať niektoré mozgové metabolity, ktoré potenciálne poskytujú unikátnu informáciu o degeneratívnom procese v mozgu a zároveň umožňujú sledovať efekt zvolenej terapie. Uvádzajú to autori práce „Neurochemické zmeny v animálnom modeli pozorované pomocou lokalizovanej in vivo 1H MRS. Porovnanie dvoch nezávislých softvérov na kvantifikáciu 1H MR spektier“ Marek Nemec a Svatava Kašparová, pôsobiaci v rámci Centrálnych laboratórií, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Jedným z cieľom ich práce bolo dokázať toxicitu nadmerného požívania cukru na dôležitý región mozgu hipokampus a následné testovať účinok inhibítora acetylcholínesterázy (Huperzín A) na skoré štádia demencie. „Hlavným cieľom bolo pri poli 4,7 T identifikovať zmeny niektorých dôležitých neurometabolitov v oblasti hipokampu pomocou lokalizovanej 1H MRS, pričom snahou bolo kvantifikovať získané 1H MR spektrá dvoma nezávislými kvantifikačnými softvérmi – jMRUI a LCModel a ich výsledky následne porovnať.“

In vivo MR merania boli vykonané na MRI/MRS spektrometri s horizontálnym magnetom 4,7T, pričom sa využíval duálny systém cievok (objemová na excitáciu a povrchová na príjem signálu MR).

V rámci výsledkov práce autori skonštatovali, že kvantifikácia relatívnych koncentrácií 1H MR spektier z prvého merania po mesiaci podávania D-galaktózy realizovaná manuálne pomocou algoritmu QUEST v softvéri jMRUI ukázala malý, ale signifikantný pokles (p < 0,05) relatívnej koncentrácie metabolitu NAA, glutamínu a myo-inositolu.

„Najdôležitejším zistením druhého merania bol fakt, že nedošlo k nárastu koncentrácie NAA medzi kontrolnou a liečenou skupinou, naopak výsledky kvantifikácie oboma softvérmi vykazujú rovnaký trend, ktorý pozostáva zo signifikantného poklesu relatívnej koncentrácie NAA (vyhodnotené pomocou jMRUI) a signifikantného poklesu absolútnej koncentrácie NAA (vyhodnotené pomocou LCModelu). Na základe tohto zistenia sa dá konštatovať, že Huperzín A ako potenciálne liečivo nebolo účinné na už rozbehnutú neurodegeneráciu.“

Marek Nemec a Svatava Kašparová uzatvárajú svoju prácu tak, že zistenia z kvantifikácie spektier dvoma nezávislými programami im potvrdili, že vyhodnocovanie dát pomocou algoritmu QUEST sa ukázalo ako veľmi prospešné, pretože v niektorých prípadoch manuálna kvantifikácia poskytla analýzu dát s lepšou signifikanciou ako automatický LCModel. 1H MRS je veľmi vhodná metóda na štúdium rozličných foriem neurodegenerácii, kvôli jej neinvazívnosti a opakovateľnosti v patofyziologických a metabolických modeloch demencie a zároveň aplikácia 1H MRS metodík môže podstatne zrýchliť objav účinného liečiva na tieto choroby.“

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život (19. ročník).

Takéto podujatie je organizované aj tento rok (7. 11. 2018) v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pričom ide o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa koná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Je to príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /OpenClipart-Vectors/

UVerejnil: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kovy majú jednu veľmi veľkú výhodu, dajú sa veľmi ľahko recyklovať.
Zistite viac