Nazrime spoločne do tajov kyberkriminality


Nazrime spoločne do tajov kyberkriminality

Oboznámiť sa s rôznymi aspektami počítačovej kriminality mohli účastníci podujatia Letná škola kyberkriminality, ktorá sa tento rok konala historicky prvý krát, v polovici septembra 2016. Študenti informatiky a práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mohli nazrieť do tejto problematiky z pohľadu bezpečnostného analytika, forénzneho analytika, znalca alebo vyšetrovateľa.

Dostali sa aj k riešeniu praktických prípadov, pričom pracovali v zmiešaných tímoch pozostávajúcich zo študenta práva a študenta informatiky. Úlohy boli nastavené tak, že ich bolo nevyhnutné pochopiť a riešiť z oboch pohľadov.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tak ponúkla svojim študentom zaujímavé možnosti rozšírenia obzorov a poznatkov aj mimo štandardného vyučovacieho procesu. 

Veľký záujem

Účastníci Letnej školy kyberkriminality sa dozvedeli dôležité informácie o počítačovej kriminalite a zároveň získali praktické skúsenosti. Študent práva tak po jej absolvovaní dostal lepší prehľad o tom, čo je počítačový útok, čo je malware a forénzna analýza. Na druhej strane študent informatiky nadobudol základné poznatky o právnej úprave počítačovej kriminality, jednotlivých trestných činov spadajúcich do tejto kategórie trestnej činnosti, ďalej mu boli sprostredkované jednotlivé náležitosti procesu vyšetrovania a znaleckej činnosti vo sfére počítačovej kriminality.

„Záujem budúcich právnikov a informatikov prevyšujúci kapacitné možnosti organizátorov utvrdil v ich úmysle sprostredkovať študentom diametrálne rozdielnych odborov problematiku počítačovej kriminality z odlišných pohľadov. Organizátori zároveň veria, že tento ročník bol prvým, no nie posledným,“ uviedla prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie JUDr. Regina Hučková, PhD. Miestom letnej školy bolo príjemné prostredie univerzitného učebno-výcvikového zariadenia v Danišovciach. Okrem školiteľov sa jej zúčastnilo aj sedem študentov z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a 12 študentov z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vyvážený program

ako to na Letnej škole kyberkriminality prebiehaloProgram podujatia bol skoncipovaný vyvážene, pričom pozostával z odborných prednášok odborníkov z praxe, ako aj z praktických cvičení, v rámci ktorých spolupracovali informatici s právnikmi a pridelené úlohy riešili z oboch uhlov pohľadu. Právnici sa v priebehu letnej školy bližšie oboznámili s obsahom pojmov, ktoré im dovtedy síce neboli celkom neznáme, avšak mali len matnú predstavu o ich presnom obsahu.

Po skončení podujatia študenti práva nadobudli jasnejšie predstavy o inštitútoch, s ktorými sa informatici každodenne stretávajú, ako už spomenutý malware, ale aj iné typy vírusov, IP adresa, phishing, atď. Na druhej strane študenti informatiky boli počas podujatia oboznámení s právnymi aspektami problematiky kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej kriminality.

Elektronizácia v podnikaní

Letnú školu kyberkriminality usporiadala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a s významnou podporou externých partnerov (Nadácia ESET, Disig, a. s., CSIRT.SK). Podujatie bolo organizované riešiteľmi projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty. Tento vedecký projekt podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja spája v sebe právne, technické a ekonomické aspekty a jeho riešitelia prenášajú poznatky z výskumu aj do vzdelávacieho procesu. Zodpovednou riešiteľkou projektu je doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., ale podieľajú sa na ňom i viacerí pracovníci z Právnickej fakulty i z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: http://lsk.science.upjs.sk/

Foto: zdroj

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Podujatia
Letná škola kyberkriminality 2016
12. sep. 2016 00.00 hod.
Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
TVT 2017 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pesticídy zo skupiny neonikotínoidov sú pre včely rizikové.
Zistite viac