Návrh metodiky rozhodovania pri výbere vhodnej technológie riešenia porúch stavieb

11. jan. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Návrh metodiky rozhodovania pri výbere vhodnej technológie riešenia porúch stavieb

S problematikou výskytu porúch na kontaktných zatepľovacích systémov sa stretávame prakticky od doby, čo sa začali realizovať, či už u nás alebo v zahraničí. Po identifikácii porúch boli poznatky viacerými odborníkmi zovšeobecnené a kategorizované. Z príčin a následkov boli poznatky spätnou väzbou premietané do návrhu, prípravy a realizácie nových ETICS v podobe technologických predpisov a pravidiel. Následným zapracovaním poučení z porúch do návrhu došlo k zlepšeniu technických vlastností ETICS počas užívania.

Znamená to, že pri ďalšom návrhu sa už predišlo zisteným chybám a technologickým postupom pri realizácii nového ETICS. „Pri štúdiu riešenia problematiky porúch vznikajúcich na kontaktných zatepľovacích systémov som sa však nestretol s metodikou, ktorá by riešila technológiu sanácie vzniknutej poruchy. Pokiaľ bol aj niekde náznak a pokus o riešenie tej ktorej poruchy, samotné spracovanie bolo nekomplexné a nesystematické. V zásade chýbal jednotný postup pri výbere technológie, určitá všeobecná metodika v procese výberu technológie riešenia s možnosťou neskorších doplnení, rozšírení a variantných riešení opráv,“ uvádza Ing. Marek Petro, PhD. zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Katedra technológie stavieb).

Vo svojej práci sa preto zaoberá rozhodovacím procesom, ktorý podstupuje každý vlastník zatepľovacieho systému v prípade, keď zatepľovací systém vykazuje systémové poruchy a degradáciu obvodového plášťa či vypršanie životnosti zabudovaných materiálov. Pri rozhodovaní či porušený kontaktný zatepľovací systém je ešte vhodné a ekonomicky únosné sanovať, treba podľa neho brať do úvahy viacero kritérií, z ktorých hlavným kritériom u vlastníka zostáva cena sanácie.

Navrhovaný stav riešenia problematiky porúch ETICS v životnom cykle diela

Základné kritéria rozhodovania, ktoré musí každý vlastník, realizátor, správca vziať do úvahy sú tie, ktoré súvisia s technickým stavom zateplenia, ako napríklad rozsah poruchy, vek ETICS, plnenie funkčných požiadaviek ETICS s poruchou. Potom sú to kritériá súvisiace s technológiou riešenia ako prácnosť opravy, sanácie, životnosť technológie opravy poruchy, tiež podmienky stavby a staveniska; v neposlednom rade kritériá súvisiace s očakávaniami od zásahu riešenia: náklady na technológiu riešenia a ekonomická efektívnosť riešenia.

„Pri rozhodovaní, ktorý sanačný proces využiť považujeme v praxi otázku finančných nákladov na technológiu riešenia za jedno z najdôležitejších kritérií. Nezanedbateľnú váhu prikladáme tiež otázke ekonomickej efektívnosti plánovaného zásahu s ohľadom na skutočný stav ETICS a životnosť zásahu,“ podotkol Ing. Marek Petro, PhD.

Na základe analýzy príčin porúch vznikajúcich na ETICS a syntéze získaných poznatkov, ktoré identifikuje odborná verejnosť, či už u nás alebo vo svete, je možné podľa odborníka konštatovať: „Nech už je identifikovaných porúch vznikajúcich, resp. prejavujúcich sa na ETICS hocikoľko, v zásade sa prejavujú podobným spôsobom. Tieto spôsoby prejavu môžeme rozdeliť alebo identifikovať ako trhliny, mikroorganizmy, mechanické poškodenie, poduškový efekt, zavlhnutie a zatekanie do systému, ale aj celkový kolaps systému.“

Postup pri rozhodovaní je nasledovný: Pokiaľ sa na ETICS vyskytuje mechanické poškodenie, ako prvý krok je nutné preveriť teplo-technické parametre ETICS a porovnať tieto zistené s normovými požiadavkami. Ak sú požiadavky splnené, pri výbere rozhoduje rozsah mechanického poškodenia na celkovej ploche ETICS. V prípade, že teplo-technické parametre nie sú splnené, prichádzajú dve variantné riešenia: KL5 a KL8. V prípade, že sú teplo-technické parametre splnené a zároveň tvorí mechanické poškodenie menej ako 35 % z celkovej plochy, prichádza do úvahy technológia KL7. V opačnom prípade prichádzajú do úvahy riešenia KL3, KL5 a KL8.

Postup rozhodovania v technológii riešenia – prejav mechanické poškodenie

Odborník vyslovil záver, že pozornosť venovaná opravám, sanáciám existujúcich konštrukcii zateplenia je v súčasnosti vysoko aktuálna. „V odborných kruhoch je problematika veľmi diskutovaná, najmä z pohľadu zabezpečenia požiadaviek noriem a legislatívy na znižovanie energetickej náročnosti. Doposiaľ sú však vedecké závery čiastkové a neorganizované. Dôležitý je predovšetkým systematický prístup k riešeniu opráv ETICS. Pri skutočnosti, že na zvýšenie komfortu bývania a zníženie nákladov na vykurovanie vlastníci bytov a domov vynaložili nemalé finančné prostriedky, je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť aj sanačným opatreniam.“

 

Informácie a foto poskytol: Ing. Marek Petro, PhD. z Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Viac informácií o stavbách od Ing. Mareka Petra, PhD. na našom portáli

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Chobotnice majú 3 srdcia.