Najnovší prehľad drogovej problematiky v Európe

05. dec. 2017 • Lekárske vedy

Najnovší prehľad  drogovej problematiky v Európe

Správa s názvom Trendy a vývojové zmeny ponúka prehľad drogovej problematiky v Európe na najvyššej úrovni. Pozornosť sa v nej zameriava na ponuku drog, ich užívanie, problémy súvisiace s verejným zdravím, ako aj na protidrogovú politiku a reakcie v tejto oblasti. Spolu s online štatistickým bulletinom a 30 správami o drogách z jednotlivých krajín tvorí súbor publikácií s názvom Európska správa o drogách za rok 2017.

Hlavná publikáciu centra EMCDDA, Európska správu o drogách 2017: Trendy a vývojové zmeny obsahuje najnovšie údaje o drogovej situácií a reakciách v Európe. Nájdete v nej obsiahly a komplexný súbor informácií a analýz vychádzajúci z najnovších údajov a štatistík, ktoré poskytli národní partneri.

Správa z roku 2017 je doplnená o nové národné prehľady vo forme 30 správ o drogách z jednotlivých krajín, v ktorých sú uvedené online prehľady národných trendov a vývojových zmien súvisiacich s drogami v politike a postupoch uplatňovaných v európskych krajinách.

V tejto publikácii sa poskytuje ročná aktualizácia informácií o drogovej problematike v Európe, vychádza sa však v nej aj z trojročnej správy o drogových trhoch v EÚ EU Drug Markets Report uverejnenej v roku 2016 a neskôr v tomto roku bude doplnená o prvú osobitnú správu EÚ o zdravotných a sociálnych reakciách na drogy.

Odhady užívania drog v EÚ v skratke

Úlohou v centre EMCDDA je zhromažďovať údaje a dbať na to, aby zodpovedali účelu. V rámci toho sa EMCDDA usiluje predkladať čo najlepšie dôkazy, a tak prispieť k naplneniu vízie o zdravšej a bezpečnejšej Európe. Cieľom správy, ktorá obsahuje prehľad a analýzu trendov a vývojových zmien súvisiacich s drogami na najvyššej úrovni, je ponúknuť ako užitočný nástroj pre európskych a národných tvorcov politík a pre osoby zodpovedné za plánovanie, ktorých záujmom je, aby sa ich stratégie a intervencie zakladali na najnovších dostupných informáciách. V súlade s týmto cieľom, ktorým je poskytovanie služieb vysokej kvality zainteresovaným stranám, táto najnovšia správa umožní prístup k údajom, ktoré možno použiť na rôzne účely: ako počiatočné údaje a následné údaje pre hodnotenia politík a služieb, na poskytnutie kontextu a pomoci pri definovaní priorít pre strategické plánovanie, na umožnenie porovnaní medzi situáciami v jednotlivých krajinách a súbormi údajov a na poukázanie na nové hrozby a problémy.

Užívanie látok medzi študentmi škôl v Európe a USA

V tejto správe sa poukazuje na niektoré potenciálne znepokojujúce zmeny na trhu s nelegálnymi opioidmi, látkami, ktoré sa spájajú s vysokou mierou chorobnosti a úmrtnosti v Európe. Zaznamenávame celkový nárast úmrtí súvisiacich s predávkovaním opioidmi, ako aj nárast správ o problémoch spojených s liekmi používanými na substitučnú opioidovú liečbu a s novými syntetickými opioidmi. Drogová situácia sa neustále vyvíja a na základe toho sa musí vyvíjať aj príslušná reakcia Európy. Rámec pre spoločné opatrenia stanovené v európskej protidrogovej stratégii na obdobie rokov 2013 – 2020 to umožňuje. Európska komisia navrhla nový protidrogový akčný plán na obdobie rokov 2017 – 2020, ktorý bol prerokovaný v Európskom parlamente a Rade. Vychádza z výsledkov hodnotenia v polovici trvania súčasnej protidrogovej stratégie EÚ a záverečného hodnotenia akčného plánu na obdobie rokov 2013 – 2017. Práca centra EMCDDA na podporu prípravy protidrogovej politiky v Európe založenej na dôkazoch sa odráža v týchto kľúčových politických dokumentoch.

Prínosom pre správu bola aj spolupráca s ďalšími európskymi partnermi: Európskou komisiou, Europolom, Európskou agentúrou pre lieky a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Nelegálne stimulanty v Európe

K hlavným nelegálnym stimulantom v Európe patrí kokaín, amfetamín, metamfetamín a MDMA. Maloobchodná hodnota trhu stimulantov v Európskej únii sa odhaduje na 6,3 mld. EUR až 10,2 mld. EUR. Pokiaľ ide o najčastejšie zachytený stimulant (obrázok), panujú tu výrazné regionálne rozdiely, ktoré sú ovplyvnené umiestnením vstupných prístavov a trás obchodovania s drogami, hlavných výrobných centier a veľkých spotrebiteľských trhov. Kokaín je najčastejšie zachyteným stimulantom v mnohých západných a južných krajinách, čo sa úzko spája s miestami, cez ktoré sa droga dostáva do Európy. Záchyty amfetamínov prevládajú v severnej a strednej Európe, pričom metamfetamín je najčastejšie zachyteným stimulantom v Českej republike, Lotyšsku, Litve a na Slovensku. MDMA je najčastejšie zachytenou drogou v Chorvátsku, Rumunsku a Turecku.

Všetky publikácie na túto tému nájdete na adrese:
www.emcdda.europa.eu/publications

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska správa o drogách 2017: Trendy a vývojové zmeny

 

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Antibiotiká sú prírodné látky, ktoré spomaľujú alebo úplne zastavujú rast mikroorganizmov.
Zistite viac