Monitorovanie zdravotného stavu lesov SR sa začalo pred 30 rokmi

29. dec. 2017 • Drevárske vedy

Monitorovanie zdravotného stavu lesov SR sa začalo pred 30 rokmi

Od začiatku realizácie monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku uplynulo práve 30 rokov. Tento významný medzník bol aj hlavným motívom pre organizovanie podujatia Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov, Súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti.

Jeho cieľom bolo prezentovať poznatky získané dlhodobým monitoringom stavu lesov Slovenska v rámci medzinárodného programu ICP Forests a Čiastkového monitorovacieho systému Lesy (ČMS Lesy), ale aj výsledky aplikovaného i základného výskumu lesných ekosystémov so zameraním na rôzne aspekty (klimatická zmena, kvalita ovzdušia, lesné pôdy, biodiverzita, rast a vitalita drevín, trvalá udržateľnosť obhospodarovania lesov). Zámerom bolo diskutovať o smerovaní ekologického výskumu lesných ekosystémov ako súčasti vízie rozvoja lesníctva v meniacich sa environmentálnych podmienkach. Konferencia s touto témou sa uskutočnila začiatkom novembra 2017 vo Zvolene.

V rámci programu zaznelo spolu 26 odborných prednášok a prezentovaných bolo 13 posterov. Popri hlavnej téme, teda výsledkoch monitoringu lesov na Slovensku a v Českej republike, zazneli prezentácie v pestrej škále problematík vrátane využitia modelov lesa v ekologickom výskume a krajinno-ekologických aspektov využitia drevín v krajine.

Z prednesených príspevkov a diskusie vyplynuli podľa Ing. Zuzany Sitkovej, PhD. a Ing. Pavla Pavlendu, PhD. z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen nasledovné závery:

  • Dlhodobé empiricky nadobudnuté údaje z monitoringu lesov a výskumu ekológie lesa majú neoceniteľnú hodnotu a mimoriadny potenciál pre hodnotenie a interpretáciu skutočného vývoja lesov;
  • Stav lesov na Slovensku nie je vyhovujúci a regionálne sa zhoršuje. Kľúčovú úlohu pre vývoj lesov má prebiehajúca klimatická zmena (obdobia sucha, extrémity počasia) a vhodný diferencovaný manažment lesa využívajúci adaptívne opatrenia;
  • Nutné je komplexné hodnotenie rizík pre lesné ekosystémy vrátane aktuálneho znečistenie ovzdušia (najmä prízemným ozónom), kumulovanej záťaže, výskytu biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
  • Žiadúce je vnímať poznatky o fungovaní lesných ekosystémov a ekologický výskum orientovať viac v kontexte ekosystémových služieb a rozvoja bioekonomiky;  
  • Súčasná podpora monitorovacích aktivít je dlhodobo poddimenzovaná a realizácia ekologického výskumu je do značnej miery fragmentovaná, čo súvisí s celkovo nízkou podporou výskumu v SR a so systémom financovania výskumných pracovísk rôznych rezortov; 
  • Pre zvýšenie prínosov z monitoringu lesov a výskumu ekológie lesa je potrebné a nevyhnutné zlepšiť koordináciu medzi čiastkovými monitorovacími systémami, vzájomné zdieľanie informácií a skvalitnenie komunikácie medzi výskumnými, akademickými a inými odbornými inštitúciami podobného zamerania;
  • Je potrebné efektívnejšie prezentovať výsledky a sprostredkovať v zrozumiteľnej forme čo najširšej odbornej i laickej verejnosti a prevádzke.

Konferenciu Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov, Súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti organizovalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Na podujatí sa stretlo spolu 65 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky. Zastúpené boli najmä výskumné a odborné organizácie: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav ekológie lesa a Ústav krajinnej ekológie SAV, Ústav vied o Zemi SAV, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Výskumná stanica Štátnych lesov TANAP-u, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Slovenský hydrometeorologický ústav, Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Mendelova univerzita Brno, EMS Brno, Slovenská agentúra životného prostredia.

 

Informácie poskytla: Ing. Zuzana Sitková, PhD. a Ing. Pavel Pavlenda, PhD. z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Maximálna odporúčanú dennú dávku kofeínu je 150 – 200 mg.
Zistite viac