Meniaci sa charakter priemyslu v EÚ

07. mar. 2018 • Iný

Meniaci sa charakter priemyslu v EÚ

Predkladaná publikácia  poskytuje prehľad o rozsiahlych činnostiach Európskej únie, ktoré podporia konkurencieschopnosť priemyslu v prospech všetkých Európanov. Prináša fakty a čísla o konkurencieschopnosti a inovácii.

Priemysel je podstatnou súčasťou nášho hospodárstva. Vytvára 24 % HDP a pracovné miesta pre 50 miliónov ľudí, t. j. každé piate pracovné miesto v EÚ. Európa je svetovým lídrom v mnohých odvetviach, ktoré poskytujú pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou, vrátane automobilového, leteckého, strojárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu. Prednosti európskych technológií v týchto odvetviach znamenajú dobré vyhliadky do budúcnosti.obálka publikácie

Európske podniky zohrávajú vedúcu úlohu aj na tr­hoch s budúcimi technológiami, medzi ktoré patrí vyspelá výroba, nanotechnológia, biotechnológia, mikro- a makroelektronika, fotonika a progresívne materiály.

Rýchly pokrok v oblasti technológií a potreba pod­porovať udržateľné, obehové a nízkouhlíkové hos­podárstvo však so sebou prinášajú nielen príležitos­ti, ale aj výzvy. Aby Európa zostala na globálnom trhu konkurencieschopná, musí neustále inovovať.

Uvedomujeme si, že prežívame novú priemyselnú revolúciu. Ide o technologickú revolúciu, ktorá rúca bariéry medzi dodávateľskými reťazcami, ako aj medzi zákazníkmi a podnikmi. Technológie zmeni­li spôsob, ako žijeme, a rýchlo menia spôsob, ako pracujeme.
V niektorých odvetviach sa tradičné pracovné mies­ta nahrádzajú novými formami práce alebo sa au­tomatizujú. Tieto zmeny v pracovných postupoch a technológiách zároveň vytvárajú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Celkový čistý vplyv na pracovné miesta v EÚ bude pravdepodobne pozitívny za predpokladu, že sa zabezpečí rozsiahla rekvalifikácia, zvyšovanie úrovne zručností a optimálna alokácia.

Výzvy pre európsky priemysel

Súčasná Komisia prijala od začiatku svojho man­dátu rozhodné opatrenia na riešenie kľúčových výziev, ktorým európsky priemysel čelí. Ambíciou opatrení Komisie je komplexné riešenie výziev, ktoré zistili sociálni partneri a tvorcovia po­litík. Výzva spočíva vo vytvorení vhodných rámcových podmienok, v ktorých môžu priemyselné odvetvia v budúcnosti prosperovať a ktoré zabezpečia rov­nováhu medzi potrebou regulačnej zrozumiteľnos­ti a konzistentnosti a priestorom pre inováciu.

Kde môžu politiky na úrovni EÚ priniesť pridanú hodnotu? Ako môžu politiky EÚ pripraviť európskych pracujúcich, podnikateľov a priemyselné odvetvia, aby sa prispôsobili budúcim výzvam a aby úspešne využili budúce príležitosti?

V tejto brožúre sa uvádza prehľad iniciatív a politík, ktoré svedčia o rozsiahlych činnostiach EÚ na pod­poru konkurencieschopnosti priemyslu v prospech všetkých Európanov. Tieto iniciatívy sa zameriavajú na budovanie hospodárstva, ktoré je obehové, udrža­teľné, inkluzívne – a pripravené na budúcnosť.

Industry (Zdroj: https://giphy.com)

Kapitola 1 stručne informuje o meniacom sa cha­raktere a potrebách európskeho priemyslu. Opisu­jú sa v nej kritické faktory vo všetkých európskych priemyselných odvetviach, ktorým musíme venovať pozornosť, aby sme udržali a ďalej posilnili konku­rencieschopnosť priemyslu. Tieto faktory zahŕňajú investície a prístup k financovaniu, rozvoj a zavádza­nie kľúčových technológií vrátane digitálnych riešení, prijímanie udržateľnejších obchodných modelov a rekvalifikáciu európskej pracovnej sily. Rozhodujúcu úlohu zohráva vzdelanie.

V kapitole 2 sa podrobne opisujú iniciatívy EÚ na vysokej úrovni, ktoré riešia tieto horizontálne otáz­ky a vytvárajú prostredie, ktoré podporuje konku­rencieschopnosť. Medzi ne patrí zlepšenie prístupu podnikov k financovaniu, investície do výskumu a vývoja, podpora zlepšovania efektívneho využívania zdrojov a zavedenie viacerých obehových obchod­ných modelov, maximalizácia rozsahu a zjednoduše­nie prístupu k dostupným trhom v rámci EÚ i mimo nej, zabezpečenie vysokokvalitného vzdelávania a zameranie sa na rozvoj zručností s cieľom pripraviť občanov na budúce pracovné miesta.

V kapitole 3 sú podrobnejšie uvedené tri príklady sek­torovo špecifických iniciatív, konkrétne v odvetviach kozmického priestoru, obrany a ocele. Tieto príklady ukazujú, ako Komisia prispôsobuje svoje činnosti jed­notlivým výzvam a prednostiam každého odvetvia a kombinuje všeobecné politiky uvedené v kapitole 2 s cielenejšími nástrojmi.

Príležitosti, ktoré zmena ponúka

Hoci predchádzajúce priemyselné revolúcie vy­volali väčší dopyt po zdrojoch a spôsobili tlak na klímu, biodiverzitu a vodu, táto revolúcia je o udržateľnosti. To znamená čistú energiu, obehové hospodárske modely na nakladanie s priemysel­ným odpadom, progresívne materiály pre zdravot­nícke technológie a výstavbu a 3D tlač na miestnu výrobu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Priemysel v Európe. Fakty a čísla o konkurencieschopnosti a inovácii

Zdroj obrázkov: Publikácia Priemysel v Európe. Fakty a čísla o konkurencieschopnosti a inovácii

https://giphy.com

 

Hore
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018
Bratislavská vedecká cukráreň
TVT 2017 články
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tradícia je súčasťou každej kultúry, pretože znamená stabilitu.
Zistite viac