Meniaca sa scéna vysokého školstva v Európe


Meniaca sa scéna vysokého školstva v Európe

Predkladáme čitateľom publikáciu Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: vysokoškolskí zamestnanci – 2017, ktorá sa zaoberá aktuálnou situáciou vysokoškolských zamestnancov v rámci meniacej sa scény vysokého školstva v Európe.

Publikácia sa zameriava sa na kvalifikačné požiadavky, proces prijímania, zamestnanecké a pracovné podmienky v akademickej obci, vplyv externého zabezpečovania kvality a centrálnych stratégií na internacionalizáciu. Obsahuje tiež národné grafy znázorňujúce hlavné charakteristiky jednotlivých kategórií vysokoškolských zamestnancov. Správa bola vypracovaná hlavne na základe kvalitatívnych údajov zozbieraných v rámci siete Eurydice, ktorá zahŕňa vysokoškolské systémy v 35 štátoch. Zhromaždené údaje sú zamerané na vysokoškolských zamestnancov, ktorí sú v prvom rade zodpovední za výučbu a/alebo výskum. Okrem toho boli použité kvantitatívne údaje z Eurostat-u a European Education Tertiary Register (ETER), ako aj informácie zhromaždené z prieskumov, ktoré pre túto správu o vysokoškolských zamestnancoch pripravili odborové zväzy a agentúry pre zabezpečovanie kvality.

Cieľom tejto publikácie je reálny pohľad na skutočnosť, ktorej čelia zamestnanci vysokých škôl v čase rýchlych zmien a narastajúceho spoločenského dopytu. Do súčasného obrazu o európskom vysokoškolskom vzdelávaní patrí meniaci sa počet študentov, nové financovanie a riadiace mechanizmy, ale len málo vieme o tom, ako tieto zmeny ovplyvňujú zamestnancov vysokých škôl. Keďže pre úspešné vysokoškolské vzdelávanie sú rozhodujúci zamestnanci vysokých škôl, sú v centre pozornosti tejto publikácie.

Vysvetlivky k obr. 1

Publikácia je rozdelená do šiestich kapitol. V úvodnej kapitole sú informácie o súvisiacom vysokoškolskom prostredí. Ďalšie kapitoly skúmajú kvalifikačné požiadavky zamestnancov vysokých škôl, proces prijímania, zamestnanecké a pracovné podmienky na akademickej pôde, externé postupy zabezpečenia kvality a stratégie internacionalizácie na centrálnej úrovni. V publikácii sú tiež národné grafy, ktoré znázorňujú charakteristiky jednotlivých kategórií zamestnancov vysokých škôl.

Brožúra vychádza z niekoľkých zdrojov údajov. Predovšetkým zo zberu kvalitatívnych údajov z národných kancelárií Eurydice, ktorý bol ukončený výskumnými správami, ako aj zo správ a databáz vytvorených medzinárodnými organizáciami. Informácie boli tiež zbierané prostredníctvom prieskumov odborových zväzov zamestnancov vysokých škôl a agentúr na zabezpečenie kvality. Okrem kvalitatívnych informácií obsahujú niektoré kapitoly aj štatistické údaje z medzinárodných prieskumov a databáz.
Tieto hlavné zistenia poukazujú na kľúčové otázky, ktorými by sa mali zaoberať tvorcovia politík.

Pred nedávnom bol vysokoškolský rezort predmetom dôležitých zmien. Ovplyvnený národným a medzinárodným vývojom sa rozširoval a zároveň menil. Popri náraste a rôznorodosti študentov sa začal významne diferencovať v inštitúciách i programoch. Zatiaľ, čo verejné orgány stále zohrávajú hlavnú rolu v regulovaní a koordinovaní poskytovania vysokoškolského vzdelávania, možno pozorovať postupný posun od prísnej centrálnej kontroly k novým formám riadenia a vplyvu, predovšetkým prostredníctvom nových modelov financovania a systémov zabezpečenia kvality.

Publikácia bola uverejnená vo februári  2018 a nájdete ju tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroj: Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: vysokoškolskí zamestnanci – 2017

Obrázok zdroj: publikácia Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: vysokoškolskí zamestnanci – 2017 (str. 134)

 

 

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Marec mesiac knihy 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najväčšia povodňová situácia na slovenskom území za posledných 450 rokov bola povodeň z augusta 1813
Zistite viac