Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

03. apr. 2018 • Filologické vedy

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV začal v tomto roku riešiť projekt, ktorý je postavený na porovnávacom výskume slovanských jazykov. Ide o projekt VEGA, rozložený na roky 2018 – 2021 s názvom Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch.

Ako informovala Mgr. Mária Košková, CSc. zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, realizácia projektu bude prebiehať v rovine lexikologického výskumu i lexikografického spracovania fenoménu medzijazykovej homonymie v konfrontácii slovenčiny s predstaviteľom každej skupiny slovanských jazykov – bulharčiny, poľštiny a ruštiny. „Ide o prvý rozsiahlejší výskum tohto druhu v slovanských jazykoch, ktorý predpokladá zaujímavé výsledky nielen v rovine teoretickej, ale najmä v rovine praktickej, kde vedecké spracovanie medzijazykovej homonymie lexikografickými postupmi výrazne zaostáva za jej teoretickým výskumom. Cieľom projektu je príprava reprezentatívneho diela, ktoré predstaví špecifiká medzijazykových vzťahov štyroch geneticky príbuzných jazykov a ich explicitnú slovníkovú konfrontáciu v oblasti medzijazykovej homonymie s ohľadom nielen na výučbu slovanských jazykov, preklad i tlmočenie, ale s ohľadom aj na širšiu kultúrnu verejnosť.“

Odborníčka priblížila, že napriek dlhodobejšiemu záujmu o problematiku medzijazykovej homonymie a množstvu teoretických prác dotýkajúcich sa jednotlivých čiastkových problémov homonymie, ako aj rozširujúcemu sa počtu dvojjazyčných homonymických slovníkov slovanských jazykov, predkladaná téma nie je dostatočne reflektovaná. „Hlavným cieľom projektu je výskum a teoretický opis zložitého lexikálnosémantického javu medzijazykovej homonymie štyroch vybraných slovanských jazykov, reprezentujúcich všetky skupiny slovanského jazykového spoločenstva, ako aj lexikografické spracovanie medzijazykových homoným príslušných jazykov v praktickej časti výskumu.“

Výsledky výskumu majú byť zhrnuté v štyroch rôznojazyčných kapitolách teoretickej časti, pričom každá analýza bude vychádzať z príslušného jazyka v konfrontácii s tromi ďalšími. Praktickú časť práce bude tvoriť lexikografické spracovanie (slovníková časť) medzijazykových homoným konfrontovaných jazykov.      

„Predpokladaným prínosom v oblasti slovanskej jazykovedy bude jednak teoretická časť projektu analyzujúca medzijazykovú homonymiu v širšom slavistickom kontexte, jednak praktická časť projektu, ktorá sprístupní štvorjazyčné lexikografické spracovanie medzijazykových homoným vybraných slovanských jazykov. Publikácia bude určená najmä pre potreby školskej praxe (študentov – slovakistov, polonistov, rusistov, bulharistov, slavistov), pre potreby prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, ale aj pre potreby širšej kultúrnej verejnosti,“ konštatovala Mgr. Mária Košková CSc.

V priebehu výskumu sa budú realizovať ďalšie výstupy spojené s jeho čiastkovými výsledkami v podobe vedeckých článkov alebo štúdií, ako aj vedecké vystúpenia na domácich i zahraničných konferenciách a kongresoch.  

Projekt Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch sa realizuje v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v spolupráci s doc. Tatjanou Grigorjanovou, CSc. z Katedry aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Projekt sa bude uskutočňovať aj za odbornej spolupráce doc. Joanny Satoły-Staskowiak, vedeckej pracovníčky Inštitútu slavistiky Poľskej akadémie vied, a Dr. Nadeždy Kostovej, vedeckej pracovníčky Ústavu bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina Bulharskej akadémie vied. Medzinárodná spolupráca s lingvistkami z Bulharska a Poľska, ktoré sa na projekte budú podieľať najmä odbornými konzultáciami a redakčnou činnosťou, je zárukou riešenia projektu na vysokej odbornej úrovni.    

V rámci prípravných prác pre tento nosný projekt sa uskutočňovali Poľsko-slovensko-bulharské lexikálne konfrontácie. Ako vysvetlila Mgr. Mária Košková CSc., ide tu o mobilitný projekt na základe medziakademickej dohody o spolupráci s Inštitútom slavistiky Poľskej akadémie vied, cieľom ktorého bolo nadviazať kontakty zo zahraničnými slavistickými pracoviskami a zmapovať biele miesta výskumu v oblasti slavistickej jazykovedy.

 

Odborný garant textu: Mgr. Mária Košková CSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Katrina_S/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Marec mesiac knihy 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jozef Miloslav Hurban bol kňaz, politik, národovec.
Zistite viac