Literárny fond ocenil študentské práce

11. okt. 2018 • Technické vedy

Literárny fond ocenil študentské práce

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí koncom septembra 2018 vybral najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v školskom roku 2017/2018. Ocenení boli študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Sú nimi:

František Kromka so svojou prácou Analýza mikroštruktúry podeutektických silumínov využívaných v automobilovom priemysle. Teoreticky spracoval poznatky o zliatinách typu Al-Si podeutektického charakteru z hľadiska ich mikroštruktúrneho zloženia a faktorov vplývajúcich na morfológiu daných štruktúrnych zložiek. Ďalej rozobral možnosti pozorovania mikroštruktúr zliatin typu Al-Si a analýz ich fázového zloženia. V experimentálnej časti tejto práce boli spracované výsledky pozorovania podeutektických zliatin AlSi7Mg0,3 a AlSi7MgCu0,5. Bol sledovaný charakter ich mikroštruktúry pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie, ako aj stanovené ich fázové zloženie pomocou röntgenovej difrakcie na urýchľovači častíc v DESY v Hamburgu.

Michal Maškulík a jeho projekt Rekonštrukcia zariadení pre dodávku tepla z USSK do Šace. V jeho práci bola posudzovaná dodávka tepla medzi USS Košice a mestskou časťou Košice – Šaca. Cieľom bola výpomoc firme v riešení nesúmernosti medzi nameranými parametrami pary na výstupe z prevádzky a údajmi, ktoré dodáva odberateľ. Toto riešenie zahŕňalo výpočet tepelných strát parovodu a návrh nového efektívnejšieho parovodu. Ako metóda výpočtu tepelných strát bola použitá upravená teplárenská metóda na výpočet tepelných strát na horúcovodných potrubiach, kde boli odstránené straty súvisiace s vratným potrubím. Zvýraznila sa neefektívnosť parovodu, spôsobená predimenzovaním potrubí vzhľadom na prietoky pary, ktoré prúdia parovodom. V závere práce boli peňažne vyčíslené tepelné straty, navrhnuté možnosti ich odstránenia a navrhnutá nová ekonomickejšia verzia parovodu. Pre potreby nemocnice v Šaci bol navrhnutý typ výmenníka podľa potrebného tepla a rozlohy nemocnice.

Olívia Kačalová s prácou Možnosti získavania neželezných kovov recykláciou oceliarenských trosiek. Zaoberá sa v nej výskumom v súvislosti s recykláciou oceliarenských trosiek, pričom ju zaujalo využitie kovového potenciálu trosiek z pohľadu deficitných a kritických kovov – vanádu a nióbu.

Vybrané práce boli zároveň prezentované počas Študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia, ktorej dvadsiaty štvrtý ročník pripravila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. „Odborná úroveň prezentovaných prác v našej sekcii bola na vysokej úrovni, študenti sa oproti minulým ročníkom zlepšili hlavne v prezentácii svojich výsledkov a v schopnosti diskutovať a obhajovať svoje výsledky práce,“ uviedla členka hodnotiacej komisie v sekcii Hutníctvo a Materiály Alica Mašlejová, riaditeľka pre metalografiu a analýzy porúch Výskumu a vývoja USSE z U. S. Steel Košice. „Dalo sa odpozorovať, ktorí študenti spolupracujú s praxou, pretože reagovali s väčším rozhľadom a erudíciou. Dokázali aj nesúhlasiť s názorom komisie a stáli si za svojimi stanoviskami, čo považujem za mimoriadne prínosné pre ich nasledujúce uplatnenie v praxi.“

 

Zdroje informácií: 

http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/fakulta/aktuality/naj_prace_svk

http://www.usske.sk/sk/clanok/studenti-su-lepsi-v-prezentaciach-ako-aj-v-schopnosti-diskutovat

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /congerdesign/

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
História rodiny Oponiovcov – Apponyi sa začala datovať od roku 1395.
Zistite viac