Kvalita európskych vôd na kúpanie

05. aug. 2016 • Prírodné vedy

Kvalita európskych vôd na kúpanie

Chystáte sa k moru a ešte ste si nevybrali finálnu destináciu kam tento rok cestovať? Možno vám pomôže rozhodnúť sa štúdia realizovaná Európskou úniou, ktorá prináša zaujímavé informácie ako obstáli v kvalite a čistote vody európske destinácie za rok 2015. Európska únia sa už 40 rokov usiluje zabezpečiť čistú a zdravú vody na kúpanie, pričom na začiatku tohto úsilia stála smernica o kvalite vody určenej na kúpanie.

Pri rekreačných aktivitách, akými je plávanie, predstavuje kontaminácia fekáliami problém pre verejné zdravie. Plávanie vo vode na kontaminovaných plážach alebo v kontaminovaných jazerách môže mať za následok ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Pred 40 rokmi do mnohých vodných telies v Európe plynulo veľké množstvo nekontrolovanej, nevyčistenej alebo len čiastočne vyčistenej odpadovej vody.

Kúpacia sezóna v roku 2015 bola prvou, keď kvalitu vôd v lokalitách na kúpanie monitorovali všetky členské štáty EÚ podľa ustanovení revidovanej smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie (2006/7/ES). V smernici sa špecifikuje, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako výbornú, dobrú, dostatočnú alebo nevyhovujúcu, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií.

Výročná správa o kvalite vôd určených na kúpanie je dôkazom hodnoty legislatívy a dlhoročných investícií do infraštruktúry v oblasti odpadových vôd a iných opatrení zameraných na zníženie miery znečistenia. Ilustruje, že kvalita vody na kúpanie sa časom sústavne zlepšovala, pričom v roku 2015 spĺňalo v EÚ minimálne požiadavky na kvalitu vody 96 % monitorovaných oblastí určených na kúpanie.

Európska environmentálna agentúra (EEA) spolu s Európskou komisiou vypracovali výročnú správu o kvalite vôd na kúpanie, v ktorej posúdili kvalitu vody na kúpanie v roku 2015 a uviedli miesta, kde sa očakáva dobrá kvalita v roku 2016. Využili pri tom analýzy vzoriek odobratých vo vyše 21 000 pobrežných i vnútrozemských lokalitách na kúpanie v EÚ, vo Švajčiarsku a v Albánsku, pri ktorých sa zisťovalo, či sú kontaminované fekáliami z kanalizácie alebo chovu hospodárskych zvierat.

Percentuálny prehľad

 

Zatiaľ čo 96 % lokalít na kúpanie spĺňalo minimálne požiadavky, vyše 84 % spĺňalo prísnejšie požiadavky na úrovni hodnotenia „výborné“. Viaceré veľké turistické oblasti a mestá ako Blackpool, Kodaň či Mníchov takisto začínajú profitovať z investícií do zlepšených kanalizačných systémov, vďaka ktorým sa zaznamenala čistejšia voda na kúpanie v prístavných oblastiach, riečnych lokalitách a priľahlých plážach.

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, vyhlásil: „Kvalita vody na kúpanie sa postupom času celkovo zlepšila. V roku 1991 spĺňalo najvyššie normy len 56 % lokalít na kúpanie. V roku 2015 tento podiel vzrástol na 87 %. K týmto výsledkom sa dospelo na základe každodenného monitorovania 9 600 lokalít počas predmetného obdobia.“

Ďalšie kľúčové zistenia

Vyše 90 % oblastí určených na kúpanie v ôsmich členských štátoch v roku 2015 vykazovalo výbornú kvalitu vody:

  • Luxembursko (všetkých 11 nahlásených lokalít na kúpanie),
  • Cyprus (99,1 % lokalít na kúpanie),
  • Malta (97,7 %),
  • Grécko (97,2 %),
  • Chorvátsko (94,2 %),
  • Taliansko (90,6 %),
  • Nemecko (90,3 %),
  • Rakúsko (90,2 %).

 

Na celom území Európy bola za rok 2015 ako nevyhovujúca označená kvalita vody len v 385 lokalitách na kúpanie. Podiel nevyhovujúcej vody na kúpanie teda poklesol z 1,9 % v roku 2014 na 1,6 % v roku 2015.

Najvyšší počet oblastí s nevyhovujúcou kvalitou vody sa našlo v Taliansku (95 oblastí, 1,7 %), vo Francúzsku (95 oblastí, 2,8 %) a v Španielsku (58 oblastí, 2,6 %).

Podiel vody na kúpanie s výbornou kvalitou vzrástol zo 78 % v roku 2011 na 84 % v roku 2015.

EEA spolu so správou uverejnila interaktívnu mapku s údajmi o kvalite vody v každej lokalite na kúpanie. Dodatočné informácie, akými sú správy za jednotlivé krajiny a samotná smernica o kvalite vody na kúpanie, sú dostupné na webových stránkach EEA alebo Európskej komisie venovaných vode na kúpanie.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

EEA

Európska komisia – Environment

Uverejnila: ZVČ

Hore
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2017 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Červenú polárnu žiaru videli v septembri 1770 nad Kjótom.
Zistite viac