EÚ zvýši výdavky na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách

15. sep. 2018 • Politické vedy

EÚ zvýši výdavky na vzdelávanie  v núdzových a krízových situáciách

Európska komisia prijala nový rámec politiky, ktorej cieľom je zvýšiť finančné prostriedky na humanitárnu pomoc určenú na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách.

Projekty vzdelávania v mimoriadnych situáciách pomáhajú miliónom detí v núdzi po celom svete. Konflikty, násilné vysídľovanie, násilie, zmena klímy a katastrofy znemožňujú miliónom detí po celom svete prístup k vzdelávaniu. Sýria, Irak, Jemen, okupované palestínske územia, Afganistan, Južný Sudán a Konžská demokratická republika sú len niekoľkými z približne 35 krajín postihnutých krízou.

Prečo je to dôležité?

Podľa UNICEF-u muselo takmer 75 miliónov školopovinných detí prerušiť školskú dochádzku. Spomedzi utečencov navštevuje základnú školu len niečo viac 50 % detí v zodpovedajúcom veku, pričom strednú školu navštevuje menej ako štvrtina príslušnej vekovej skupiny a vysokú školu sotva jedno percento. Dievčatá žijúce v krajinách postihnutých konfliktom majú 2,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že nebudú navštevovať školu než chlapci. Vzdelávanie pomáha deťom stať sa sebestačnými a má väčší vplyv na problémy, ktoré ich ovplyvňujú. Je tiež jedným z najlepších nástrojov na investovanie do ich dlhodobej budúcnosti a do mieru, stability a hospodárskeho rastu ich krajín. Napriek tomu je jednou z najviac nedostatočne financovaných oblastí humanitárnej pomoci: do vzdelávania je vyčlenených menej ako 3% celosvetového humanitárneho financovania.

EU humanitarian funding for education in emergencies

Zdroj: Education in emergencies

Úloha EÚ

Európska komisia prijala nový rámec politiky, ktorej cieľom je zvýšiť finančné prostriedky na humanitárnu pomoc určenú na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách. Od roku 2019 tak budú predstavovať 10 % celkového rozpočtu, ktorý vynakladá na humanitárnu pomoc. Táto politika má zároveň pomôcť prinavrátiť deti, ktoré sa ocitli uprostred humanitárnej krízy, naspäť do školy už do troch mesiacov.

EÚ vyvíja z celosvetového hľadiska najväčšie úsilie, pokiaľ ide o zabezpečenie vzdelávania v núdzových situáciách, keďže na vzdelávanie sa z humanitárnej pomoci globálne vyčleňujú v priemere menej ako 3 %. Komisia finančné prostriedky na tento účel sústavne navyšuje. Napríklad v roku 2012 financovala zo svojho rozpočtu na humanitárnu pomoc projekty len v šiestich krajinách, v súčasnosti však už také projekty financuje spolu v 52 krajinách po celom svete. Od roku 2016 pomohlo týchto približne 265 miliónov EUR spolu viac ako 5,5 miliónu dievčat a chlapcov. V súvislosti so sýrskou krízou EÚ navyše od roku 2011 vyčlenila viac ako 1,5 miliardy EUR, a to prostredníctvom rôznych nástrojov a mechanizmov EÚ (patrí k nim nástroj európskeho susedstva, humanitárna pomoc, nástroj na podporu stability a mieru, ako aj Regionálny trustový fond EÚ zriadený v reakcii na krízu v Sýrii, ktorý zabezpečuje príležitosti na vzdelávanie aj v hostiteľských krajinách pod tlakom ako Libanon a Jordánsko, a nástroj EÚ pre utečencov v Turecku). Program ERASMUS+ naďalej ponúka sýrskym študentom študijné pobyty v zahraničí a sýrskym univerzitám pomáha s budovaním kapacít a modernizáciou učebných osnov.

Nový rámec politiky sa zameriava na štyri hlavné priority: dosiahnuť, aby sa viac detí a mládeže dostalo k vzdelávaniu, poskytovať kvalitné vzdelanie a odbornú prípravu, zabezpečiť ochranu vzdelávania pred útokmi a zaviesť pohotové a inovatívne riešenia v oblasti vzdelávania.

Na základe tohto návrhu EÚ lepšie prepojí nástroje a prostriedky, ktoré má k dispozícii v rámci humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Využije pri tom doterajšie hodnotné výsledky, ktoré rozvojová pomoc EÚ dosiahla pri zabezpečovaní vzdelávacích projektov v nestabilných a krízou postihnutých krajinách a regiónoch sveta, a to aj prostredníctvom viacstranného financovania globálnych iniciatív, napríklad globálneho partnerstva v oblasti vzdelávania.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Education in emergencies

Tlačová správa EK

Viac informácií nájdete aj  v dokumente ECHO FACTSHEET: Education in Emergencies

 

Hore
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V roku 2020 si pripomíname 100 rokov od založenia prvého profesionálneho divadla na Slovensku (SND).
Zistite viac