EÚ očakáva značný pokrok v implementácii Parížskej dohody na konferencii v Bonne


EÚ očakáva značný pokrok v implementácii Parížskej dohody na konferencii v Bonne

EÚ očakáva značný pokrok v implementácii Parížskej dohody na konferencii OSN o klimatických zmenách v Bonne. Predpokladá sa, že medzinárodné spoločenstvo na tohtoročnej konferencii sa opätovne prihlási k svojim záväzkom t. j. k posilneniu globálnej reakcie na zmenu klímy a dosiahnutie cieľov Parížskej dohody. Táto historická dohoda bola prijatá v minulom roku a teraz je podstatné zamerať sa na podrobnosti jej realizácie.

EÚ očakáva, že na tohtoročnej konferencii OSN o zmene klímy (COP 23) sa opäť potvrdí záväzok medzinárodného spoločenstva zintenzívniť globálnu reakciu na zmenu klímy a dosiahnuť ciele Parížskej dohody. Po nadobudnutí účinnosti historickej dohody v minulom roku sa hlavný dôraz kladie na vypracovanie jej vykonávacích usmernení.

„Parížska dohoda určila smer globálneho prechodu na moderné nízkouhlíkové hospodárstvo. Čoraz častejšie a intenzívnejšie extrémne výkyvy počasia na celom svete nám dôrazne pripomínajú naliehavosť výziev, ktorým čelíme. Teraz nastal čas premeniť želanie na skutok a urýchliť vykonávanie dohody. COP 23 bude kľúčovým momentom na zabezpečenie úspešného splnenia nášho prvého termínu: dokončenia pracovného programu Parížskej dohody do roku 2018“, uviedol Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete.

Dvadsiata tretia konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 23), ktorej predsedá Fidži, sa uskutoční v dňoch 6. až 17. novembra 2017 v Bonne (Nemecko). Zúčastnia sa na nej ministri a vládni úradníci, ako aj celý rad zástupcov občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora.

COP 23

EÚ očakáva, že na konferencii sa preukáže jasný pokrok, pokiaľ ide o vypracovanie technických predpisov a usmernení na vykonávanie ustanovení Parížskej dohody, napríklad v súvislosti s rámcom transparentnosti a 5-ročným cyklom ambícií, ktorého cieľom je pomáhať krajinám pri poskytovaní čoraz vyšších príspevkov. Pracovný program sa má prijať v roku 2018 na konferencii OSN o zmene klímy (COP 24) v Katoviciach (Poľsko).

EÚ dosiahla značný pokrok, pokiaľ ide o finalizáciu právneho rámca na dosiahnutie svojho cieľa podľa Parížskej dohody – jej celkového vnútroštátne stanoveného príspevku (NDC) – znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 najmenej o 40 %. To zahŕňa revíziu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) po roku 2020, stanovenie cieľov do roku 2030 na zníženie emisií pre odvetvia mimo ETS, akými sú napríklad doprava, výstavba a poľnohospodárstvo, a začlenenie využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva do právneho rámca EÚ pre opatrenia v oblasti klímy. Komisia predstavila 8. novembra aj balík návrhov týkajúci sa ekologickej mobility, aby aj naďalej sa uľahčil prechod EÚ na nízkouhlíkovú mobilitu a nízkouhlíkové hospodárstvo.

EÚ je naďalej odhodlaná dosiahnuť globálny cieľ – do roku 2020 mobilizovať 100 miliárd USD ročne a do roku 2025 financovať opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách z rôznych zdrojov a výrazne zvyšovať finančné prostriedky na prispôsobenie sa zmene klímy. EÚ a jej členské štáty prispeli v roku 2016 na financovanie v oblasti klímy celkovou sumou 20,2 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 10 % oproti sume 17,6 miliardy EUR poskytnutej v roku 2015.

Okrem formálnych rokovaní COP 23 sa na konferencii v Bonne predstavia opatrenia v oblasti klímy, ktoré prijali rôzne zainteresované strany, vrátane miest a regiónov, podnikov a skupín občianskej spoločnosti. EÚ je silným podporovateľom globálneho akčného programu v oblasti klímy (GCAA), významnej platformy pre opatrenia viacerých zainteresovaných strán, a bude naďalej aktívne pôsobiť na tomto fóre.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa EK

 

Ďalšie informácie:

Stránka konferencie o zmene klímy (COP 23) v Bonne

Otázky a odpovede o konferencii OSN o zmene klímy v Bonne

Parížska dohoda

Zdroj ilustračných obrázkov: Twiter #EUeventsCOP23

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Skleróza multiplex je v našich zemepisných šírkach najčastejším neurologickým ochorením.
Zistite viac