(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie

18. sep. 2018 • Spoločenské vedy

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie

Západné kultúry, ako aj EÚ v súčasnosti čelia bezprecedentnej migračnej kríze. Vysťahovalectvo je zároveň historicky a kultúrne prítomným javom aj na Slovensku, keďže v súčasnosti až 2,8 milióna Slovákov žije v zahraničí. Ako uvádzajú riešitelia projektu (E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie ((Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural Phenomenon in the Era of Globalisation), (e)migrácia, rovnako ako problematika vytrácania slovenských kultúrnych elít v dôsledku emigrácie a prerušenia väzieb k vlastnej „národnej identite“ preto predstavuje jeden z najaktuálnejších problémov Slovenska i globalizovaného sveta. Projektovou líderkou je doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt je primárne zacielený na pedagogickú aplikáciu zberu údajov a vedeckého výskumu, materializovaný vo forme dvojjazyčnej interaktívnej vysokoškolskej učebnice. Zameriava sa na interdisciplinárne (historicky, politologicky, kulturologicky a lingvisticky) prepojený komplexný výskum fenoménu „emigrácie“ a „emigrantskej identity“ a jej umeleckého zhodnotenia v literárnej tvorbe na podklade kvantitatívnej sumarizácie a kvalitatívnej analýzy slovenskej a svetovej verejnosti takmer neznámej tvorby kvalitných slovenských autorov v Severnej Amerike, najmä Kanade počas exilového (1948 – 1989) a poexilového obdobia (1989 – 2016).

„Podstatou výskumu je historický a politologický výskum fenoménu emigrácie a v nadväznosti na neho excerpovanie, spracovanie a vyhodnotenie vybraných literárnych textov v kontexte pojmu ´identita´ a jeho variant (napr. subjektívna vz. kolektívna identita, identita ako psychologický a spoločenský fenomén, ´národná identita´, ako aj iných kulturologických javov, napr. ´národná hrdosť´ vz. ´národná menejcennosť´, expatriácia, a i.), a porovnanie ich umeleckých realizácií v literatúre severoamerických a kanadských Slovákov,“ konštatovali riešitelia projektu. Výstupom má byť dvojjazyčná interaktívna učebnica aon-line databáza autorov/autoriek, určená pre jazykovo a kulturologicky orientované univerzitné pracoviská a pre kurzy literatúry, histórie a kultúrnych štúdií na týchto katedrách.

 

Zdroj informácií:

www.portalvs.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rod baktérií Cronobacter má meno podľa gréckeho titána Krona, kt. prehĺtal svoje novonarodené deti.
Zistite viac