Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša

13. apr. 2019 • Spoločenské vedy

Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša

Krajina pre človeka neznamená len okolie, v ktorom žije, ale má taktiež duchovný význam a dimenziu. Najtypickejšími drobnými sakrálnymi stavbami, umiestňovanými do krajiny sú božie muky, kaplnky a kríže. Sakrálne stavby ako prejav náboženského presvedčenia človeka majú symbolický význam. Konštatuje sa to v práci Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša (Small Sacral Architecture in Cultural Landscapes of the Spiš Region) od autorov Magdaléna Kleinová a Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre.

„Biblická správa prezentuje kríž ako symbol usmrtenia, posvätenia a vykúpenia. Božie muky nachádzame na poliach, pri vstupe do obcí, kde plnili liturgickú funkciu a boli výrazom viery, že každá obeť a vynaložené úsilie majú vyššiu hodnotu. Pôvod a vznik súvisel s vierou, či už ako prosba o pomoc, o ochranu, poďakovanie za vyslyšanú prosbu, zastavenie sa počas dňa, načerpanie energie počas dňa, načerpanie sily do ďalšej práce či na prekonanie ďalekej cesty,“ uvádzajú autori.

V súvislosti s existenciou drobných sakrálnych objektov je podľa nich dôležité upozorniť na dva základné princípy charakteristické pre drobné pamiatky všeobecne: 1) Prečo boli postavené a 2) kde boli postavené. „Začlenenie kaplniek, krížov božích múk a sôch svätcov do okolitého prostredia výsadbou stromov bolo oddávna prirodzeným. Stromy tvoria prirodzenú súčasť okolia drobných sakrálnych pamiatok. Jednota sakrálneho objektu a stromu spája vieru s prírodou. Prvky drobnej sakrálnej architektúry slúžia ako miesta rozjímania, spomienok a ako orientačné body v krajine, symbolizujúce jej esenciu, lokálnu a regionálnu identitu a vnášajúce do nej ľudskú dimenziu a genius loci.“

Magdaléna Kleinová a Attila Tóth ďalej uvádzajú, že „je preto našou povinnosťou zachovať ich pre budúce generácie“. Ich práca podrobnejšie charakterizuje pojem drobný sakrálny objekt, jeho význam, funkciu a vzťah ku krajine, pričom sa zameriava na funkčnú a symbolickú väzbu s drevinami. Skúmaným územím bol región Spiš.

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Magdaléna Kleinová (SK) – Attila Tóth (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /katkaZV/

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Plasty nachádzame v prírode v dvoch formách. Ide o takzvané makroplasty a mikroplasty.
Zistite viac