Dodržiavanie práva EÚ v členských krajinách

10. aug. 2017 • Právne vedy

Dodržiavanie práva EÚ v členských krajinách

Účinné uplatňovanie právnych predpisov je nevyhnutné s cieľom zaručiť, aby občania a podniky mohli využívať výhody, ktoré im vyplývajú z práva EÚ.

Často, keď sa do popredia dostanú otázky, ako sú napr. emisné skúšky vozidiel, nelegálne skládky odpadu alebo bezpečnosť a ochrana dopravy, problémom nie je neexistencia právnych predpisov EÚ, ale skôr to, že sa právo EÚ neuplatňuje správne a účinne. Podobne vnútorný trh EÚ je aj naďalej tým najcennejším, čo Európa ponúka miliónom občanov a podnikov, a Európska komisia je odhodlaná zabezpečiť – prostredníctvom kontrol vykonávania pravidiel jednotného trhu EÚ – aby občania a podniky mohli mať každodenne prospech zo slobody žiť, pracovať a obchodovať v 28 členských štátoch.

Ako presadzovala právo EÚ v roku 2016

Vo výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ sa opisuje, ako Európska komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2016. Z prehľadu výsledkov jednotného trhu, ktorý bol takisto uverejnený na internete, vyplýva, že kým väčšina prekážok brániacich vo voľnom pohybe osôb, služieb, tovaru a kapitálu sa odstraňuje, v niektorých oblastiach sa pokrok zastavil alebo sa situácia dokonca zhoršuje.

Zo správy za rok 2016 vyplýva značný nárast (o 21 %) otvorených prípadov porušenia povinnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čím sa dosiahlo päťročné maximum (pozri graf č. 1). To vzbudzuje znepokojenie, pretože v prípade, že sa právo EÚ neuplatňuje správne, občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z európskych právnych predpisov. Napríklad úplná transpozícia a vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania a koncesií sú nevyhnutné na to, aby sa malé a stredné podniky (MSP) mohli uchádzať o verejné zákazky ľahšie a pri nižších nákladoch.

Graf č. 1

Európska komisia preto rozhodne zakročuje v prípade, že porušenia právnych predpisov EÚ bránia v dosahovaní kľúčových cieľov politík EÚ. Osobitne sa napríklad zamerala na neschopnosť členských štátov zaviesť alebo uplatniť systémy sankcií, ktoré mali výrobcov automobilov odrádzať od porušovania právnych predpisov o emisiách z motorových vozidiel.

Graf č. 2

Graf č. 2 poskytuje prehľad situácie v každom členskom štáte. Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov pripadol na Cyprus a Belgicko, zatiaľ čo najmenej otvorených prípadov sa týkalo Talianska, Slovenska a Dánska. Najvyšší počet otvorených prípadov vo veci nesprávneho uplatňovania práva EÚ sa v minulom roku týkal Nemecka a Španielska, kým na Estónsko pripadol najnižší celkový počet otvorených prípadov.

Oblasťami politiky, v ktorých bolo v roku 2016 otvorených najviac prípadov porušenia povinnosti, boli aj naďalej vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, ako aj životné prostredie (pozri graf č. 3).

Graf č. 3

Boj proti oneskorenej implementácii európskych smerníc

Aby občania a podniky mohli využívať výhody práva EÚ, je nevyhnutné, aby členské štáty implementovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v lehotách, ku ktorým sa zaviazali.
V roku 2016 sa počet nových konaní o porušení povinnosti z dôvodu oneskorenej implementácie takmer zdvojnásobil (847 prípadov) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (543 prípadov). Európska komisia iniciovala nové konania o porušení povinnosti proti väčšine členských štátov za to, že netransponovali smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o koncesiách, smernicu o tabakových výrobkoch a smernicu o vodičských preukazoch.
V záujme uľahčenia včasnej implementácie EK naďalej pomáhala členským štátom prípravou implementačných plánov, špecializovanými webovými sídlami a usmerňujúcimi dokumentmi, ako aj výmenou osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.
V minulom roku EK postúpila tri prípady na Súdny dvor EÚ so žiadosťou, aby uplatnil finančné sankcie: Dva prípady proti Luxembursku a jeden prípad proti Rumunsku.

Prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2017

Prehľad výsledkov jednotného trhu uverejnený na internete poskytuje presný obraz o stave vykonávania pravidiel jednotného trhu EÚ. Hodnotí sa v ňom spôsob, akým členské štáty EÚ uplatňujú tieto pravidlá, a identifikujú sa nedostatky, v súvislosti s ktorými by členské štáty EÚ mali zintenzívniť svoje úsilie.
Popri hodnotení miery dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu v členských štátoch sa v rámci prehľadu výsledkov hodnotí, ako štáty pomáhajú občanom a podnikom prostredníctvom rôznych nástrojov EÚ na všeobecné informovanie, riešenie konkrétnych problémov a hľadanie práce (portál Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, Solvit, EURES). V rámci prehľadu výsledkov sa tiež sleduje miera otvorenosti členských štátov obchodu a investíciám, ako aj ich širšie úsilie o otváranie sektorov ako verejné obstarávanie, odborné kvalifikácie alebo poštové služby.

Po zohľadnení všetkých týchto hodnotených oblastí dosiahli najlepšie výsledky Rakúsko, Dánsko, Estónsko, Litva, Malta a Slovensko.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje a grafy: European Commission,  Annex IP-17-1846.sk.pdf

Ilustračný obrázok: European Commission

 

Hore
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2017 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Sklo je v podstate 100-percentne recyklovateľné.
Zistite viac