Cezhraničné dedenie

27. apr. 2018 • Právne vedy

Cezhraničné dedenie

Európska komisia vydala koncom minulého roka užitočnú Príručku pre občanov: ako sa pravidlami EÚ zjednodušuje medzinárodné dedenie. Táto príručka je určená všetkým, ktorých sa týka cezhraničné dedenie alebo ktorí sú jeho účastníkmi, najmä osobám, ktoré plánujú odkázanie svojej vlastnej pozostalosti, a dedičom. Ide o praktickú príručku, ktorej cieľom je odpovedať na najčastejšie kladené otázky, a tak neobsahuje všetky možné scenáre.

Čo je cezhraničné dedenie?

Dedenie je prechod práv a povinností spojených s majetkom zosnulého po jeho smrti. Práva predstavujú napríklad vlastnícke právo k domu, vozidlu alebo bankovému účtu. Záväzkami môžu byť napríklad aj dlhy.
Cezhraničné (alebo medzinárodné) dedenie je dedenie s prvkami z rôznych krajín: napríklad zosnulý žil v inej krajine, než bola krajina jeho pôvodu, dediči zosnulého žijú v inej krajine alebo zosnulý vlastnil majetok v niekoľkých krajinách.

Prečo sú potrebné pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničného dedenia?

Každoročne sa čoraz viac občanov v Európskej únii presťahuje do iného členského štátu EÚ z dôvodu štúdia, práce alebo založenia rodiny. V dôsledku toho sa cezhraničné dedenie každoročne týka viac ako pol milióna rodín.

obálka publikácie

V cezhraničnom dedení môžu mať zákonnú právomoc zaoberať sa dedičstvom orgány niekoľkých krajín (napríklad orgány krajiny štátnej príslušnosti zosnulého a orgány krajiny, v ktorej naposledy zosnulý žil) a môžu sa uplatňovať zákony niekoľkých krajín (napríklad zákony všetkých krajín, v ktorých zosnulý vlastnil majetok). Môže byť preto potrebné, aby občania začali dedičské konanie v rôznych krajinách a zaoberali sa zákonmi rôznych krajín. Tento postup môže byť finančné nákladný a jeho výsledkom by mohlo byť, že orgány vydajú sporné rozhodnutia.

Aby EÚ pre občanov zjednodušila plánovanie, pokiaľ ide o ich pozostalosť a cezhraničné dedenie, prijala v roku 2012 právny predpis – nariadenie o dedičstve [nariadenie (EÚ) č. 650/2012].

Bude môj závet prijatý v iných členských štátoch EÚ?

Závet možno spísať ako rôzne druhy listín. Ak je závet spísaný v jednom členskom štáte EÚ ako úradne osvedčená listina, ktorou sa zaručuje pravosť podpisu a obsahu listiny (takzvaná verejná listina) – napríklad notárska listina – bude mať v členských štátoch EÚ, v ktorých je predložený, rovnaké účinky, ako má v členskom štáte EÚ, v ktorom bol spísaný, pokiaľ nie je tento závet v rozpore so základnými právami (verejným poriadkom) členského štátu EÚ, v ktorom je predkladaný. Podľa nariadenia osoba, ktorá chce predložiť v členskom štáte EÚ úradne osvedčenú listinu obsahujúcu závet, môže požiadať orgán, ktorý listinu vypracoval – napríklad notára – aby vyplnil formulár vysvetľujúci účinky, ktoré tento závet má v členskom štáte EÚ, v ktorom bol spísaný. Závet spísaný v úradne osvedčenej listine v členskom štáte EÚ nemusí byť prijatý v krajine mimo EÚ (jeho prijatie bude závisieť od právneho poriadku tejto krajiny mimo EÚ).

Omnoho viac sa dozviete v príručke, ktorú nájdete na stránke EÚ Bookshop, kde si ju môžete stiahnuť.

Cezhraničné dedenie
Príručka pre občanov: ako sa pravidlami EÚ zjednodušuje medzinárodné dedenie

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotozdroj: Cezhraničné dedenie
Príručka pre občanov: ako sa pravidlami EÚ zjednodušuje medzinárodné dedenie

 

Viac informácií o nariadení EÚ o dedičstve a o tom, na koho sa obrátiť so žiadosťou o pomoc vo vašom členskom štáte EÚ, nájdete na týchto stránkach:

Dedičstvo na Európskom portáli elektronickej justície

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Portál Vaša Európa

Notári v Európe

Európske združenie siete registrov závetov

Európske združenie katastrov nehnuteľností

 

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Symbióza lišajníkov je dosť svojrázny spôsob súžitia 2 alebo viacerých odlišných biologických druhov
Zistite viac