Aplikácia súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre

18. nov. 2018 • Pedagogické vedy

Aplikácia súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre

Zeleň a jej úpravy podľa aktuálnych trendov. To je nevyhnutnou podmienkou pre typ výučby, akým je odbor krajinná a záhradná architektúra. Projekt Ateliérová tvorba – inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (LandArch Studio – Innovation of Teaching Structure, Content and Tools) je zameraný na podporu inovácie ateliérových predmetov v súvislosti so zmenami študijných plánov na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cieľom je zabezpečiť inováciu výučby skupiny ateliérových predmetov na bakalárskom stupni, a to na predmetoch Ateliéry parkovej tvorby, Ateliéry záhradnej tvorby a Ateliér bakalárskej práce. „V súvislosti so zavedením nových ateliérových predmetov alebo ich obsahovými zmenami je potrebná inovácia študijných materiálov a foriem výučby, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu pedagogického procesu. Ide najmä o vytvorenie nových študijných materiálov k teoretickým častiam predmetov – vysokoškolskej učebnice (Ateliérová tvorba – tvorba vyhradenej zelene), projekčná zložka cvičení bude podporená návodmi na cvičenia so vzorovými projektmi (Ateliérová tvorba – návody na cvičenia),“ uvádzajú realizátori projektu. Líderkou je Ing. Denisa Halajová, PhD. Projekt má realizačné obdobie 2016 – 2018.

Obsahovou náplňou ateliérových predmetov je riešenie vybraných modelových území všetkých typov zelene v sídle či krajine, preto po naplnení obsahovej stránky realizátori projektu predpokladajú konkrétne prínosy v rámci praktickej využiteľnosti výsledkov projektu na úrovni samospráv, rôznych organizácií či občianskych združení. „Ide najmä o vypracovanie návrhových štúdií a projektov modelových území v intraviláne miest a obcí s dôrazom na aplikáciu súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre a potrebu riešenia aktuálnych výziev zelenej infraštruktúry. Metodické postupy hodnotenia riešených území, princípy navrhovania objektov vyhradenej zelene a príklady tvorby, prezentované formou odbornej publikácie Tvorba priestorov vyhradenej zelene, budú prínosom tak pre štúdium krajinnej a záhradnej architektúry, ako aj pre odbornú prax a samosprávy,“ spresňujú.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/9713

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/historia-fakulty/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Na Slovensku sa za malú vodnú elektráreň (MVE) považujú zdroje s inštalovaným výkonom do 10 MW.
Zistite viac