Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe zdravotníckych odborov

16. okt. 2018 • Pedagogické vedy

Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe zdravotníckych odborov

Použitie inovatívnych multimediálnych technológií v praktickej a teoretickej výučbe študentov medicínskych, lekárskych aj nelekárskych odborov, hlavne študentov všeobecného lekárstva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, fyzioterapie a zubného lekárstva predstavuje projekt Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov (Application of Innovative Multimedia Approaches in Physical Factor Learning Using an Exposure Model for Healthcare Students). Jeho náplňou je vytvorenie, zavedenie, aplikácia a implementácia multimediálnych technológií pri výučbe študentov vysokých škôl, ktoré umožnia hodnotenie vplyvu fyzikálnych faktorov na zdravie.

Realizačné obdobie je v rokoch 2018 až 2020, pričom projekt zastrešuje Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projektovou líderkou je doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. „Fyzikálne faktory môžu pôsobiť negatívne, vrátane pôsobenia hluku, ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia, vibrácií, otrasov a ďalších fyzikálnych faktorov na zdravotný stav človeka. Fyzikálne faktory môžu pôsobiť aj pozitívne s využitím v rehabilitácii a fyzioterapii – ultrazvuk, elektrické prúdy, laser, teplo. Projekt zvýši vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov z rôznych odborov medicíny a zmodernizuje profil absolventov. Zavedie a implementuje tzv. sebahodnotiaci model účinkov fyzikálnych faktorov u študentov lekárskej fakulty, zároveň so zhodnotením základných fyziologických zdravotných determinantov,“ uvádzajú riešitelia projektu. Následne sa vytvorí on-line model softvéru, ktorý bude schopný ohodnotiť vplyv fyzikálnych faktorov na stupnicu sebahodnotenia študentov so zaradením aj možných reakcií fyziologických zmien v podobe meraných zdravotných parametrov.

Výsledky projektu sa premietnu aj do praktických zručností študentov v poznatkoch, ktoré sú nutné pri hodnotení vplyvov významných etiologických faktorov na vznik ochorení. Výstupné časti projektu zahŕňajú tvorbu multimediálnych a printových edukačných výstupov, vedeckých výstupov v podobe publikácií, praktickú aplikáciu jednoduchého vyhodnocovacieho softvéru  pri hodnotení expozičného modelu a jeho vyhodnotenie pri určovaní humánnej záťaže fyzikálnym faktorom. Projekt je aj v súlade so základnými požiadavkami EÚ o tzv. dopade rizika – „risk assessment“, kde je nutná znalosť vyhodnotenia možných dopadov na zdravie v rámci programov EÚ.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: www.portalvs.sk

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Priemer najväčšieho asteroidu Vesta je nad 500 km, najmenší pozorovaný asteroid 2015 TC25 má len 2 m
Zistite viac