Typ aktuality Vedný odbor
Zobraziť všetky Dátum zverejnenia od Dátum zverejnenia do Zrušiť filter

Aktuality

Aktuality s tagmi: "ekosystém"

Filter
Zobrazované záznamy 1 – 10 z 17.
Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde

Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde

V nezastavanej časti pri obci Trstené pri Hornáde v okrese Košice – okolie sa nachádza územie, ktorého riešenie navrhol Matúš Lechman. Svoj projekt Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde prihlásil do súťaže PRE VODU. Obec sa nachádza približne 22 kilometrov južným smerom od Košíc na území Slovenskej republiky a Maďarska. Katastrom obce Čítať ďalej

Obnova častí mŕtveho ramena Tice

Obnova častí mŕtveho ramena Tice

Obnova častí mŕtveho ramena Tice je cieľom projektu Adama Repela, ktorý prihlásil do súťaže PRE VODU. Riešená lokalita sa nachádza vo Východoslovenskej nížine v okrese Trebišov, v blízkosti sútoku Latorice a Ondavy v katastrálnom území Svätá Mária a čiastočne aj v katastrálnom území Rad. Celá riešená lokalita sa nachádza v CHVÚ Medzibodrožie, časť lokality Čítať ďalej

Trvalé plochy – kľúč pre pochopenie dopadov globálnych zmien na biodiverzitu

Trvalé plochy – kľúč pre pochopenie dopadov globálnych zmien na biodiverzitu

Doteraz prišlo k piatim epizódam masového vymierania druhov na zemskom povrchu, pričom v súčasnosti život čelí šiestej vlne, ktorú vyvolal človek. Nasvedčujú tomu aktuálne vedecké poznatky o vývoji života na Zemi. Vymieranie druhov je navyše sprevádzané tzv. biotickou homogenizáciou, teda stratou druhovej rozmanitosti v čase a priestore. Globálny pokles biodiverzity je Čítať ďalej

Monitoring fyziologickej odozvy lesných drevín na stres suchom

Monitoring fyziologickej odozvy lesných drevín na stres suchom

V súčasnej dobe sa v súvislosti s prebiehajúcimi zmenami klímy venuje značná vedecká pozornosť predpovedaniu rôznych scenárov dopadu sucha, resp. zníženia dostupnosti zrážok na prírodné ekosystémy, lesy nevynímajúc. Aktuálny klimatický výskum prognózuje nárast výskytu epizód sucha počas vegetačnej sezóny. Deje sa to v dôsledku zmeny distribúcie zrážok, nárastu Čítať ďalej

Vplyv kalamít v Tatrách na mikrobiálne pomery pôdy

Vplyv kalamít v Tatrách na mikrobiálne pomery pôdy

V rokoch 2004 a 2014 postihla naše veľhory veterná kalamita, v roku 2005 to zas bol veľkoplošný požiar. Aký vplyv mali tieto udalosti na zmeny mikrobiálnej biomasy, aktivity a diverzity v lesných ekosystémoch a tiež zhodnotenie odozvy pôdnych mikroorganizmov na rôzny manažment kalamitných plôch bolo cieľom práce Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných Čítať ďalej

Vývoj mortality lesných drevín

Vývoj mortality lesných drevín

V 80-tych rokoch minulého storočia došlo k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu lesov, ktoré bolo zapríčinené predovšetkým znečistením ovzdušia. To podnietilo vznik systému monitoringu lesov v Európe, pričom na území Slovenska bola v rokoch 1987 a 1988 založená pravidelná štvorcová sieť 111 monitorovacích plôch v rozstupe 16 x 16 km. V súvislosti s prijatím Čítať ďalej

Ako zachovať druhovú rozmanitosť lesov Slovenska?

Ako zachovať druhovú rozmanitosť lesov Slovenska?

Ľudstvo svojim intenzívnym a nešetrným využívaním prírodných zdrojov zásadným spôsobom mení životné prostredie organizmov, ale aj človeka. V dôsledku ľudskej činnosti dnes čelí planéta Zem masívnemu vymieraniu druhov, ktoré môže mať silne negatívne dopady na život ľudskej spoločnosti. Strata druhovej rozmanitosti sa stupňuje v dôsledku globálnych Čítať ďalej

Prekračovanie kritických úrovní ozónu na vybraných trvalých monitorovacích plochách

Prekračovanie kritických úrovní ozónu na vybraných trvalých monitorovacích plochách

Troposférický ozón predstavuje v súčasnosti v Európe jeden z najdôležitejších stresových faktorov, ktorý okrem priameho poškodenia a vplyvu na produkciu, prispieva k oslabeniu lesných drevín a môže tak spôsobiť ich väčšiu náchylnosť na poškodenie ostatnými biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi. „Z uvedeného dôvodu sa ukázalo ako nevyhnutné venovať Čítať ďalej

Vedci SAV skúmajú biológiu netopierov, umelú inteligenciu a robotiku

Vedci SAV skúmajú biológiu netopierov, umelú inteligenciu a robotiku

26. feb. 2018 • Technické vedy

SkyBat je unikátny integrovaný výskum, ktorý rozbiehajú vedci na Ústave informatiky SAV, Ústave ekológie lesa SAV spolu s partnermi z STU Bratislava a UCM Trnava. Ekológovia objavili pri skúmaní stromových netopierov ich zaujímavé swarmové správanie, ktoré má veľký potenciál využitia  v rôznych oblastiach vedy a techniky. Skupina dokáže viac ako jednotlivec Swarmové Čítať ďalej

Prízemný ozón a atmosférická depozícia dusíka v Lesoch ČR

Prízemný ozón a atmosférická depozícia dusíka v Lesoch ČR

Za súčasné najväčšie problémy pre európske lesy sú považované klimatická zmena, nadmerná depozícia dusíka a zvýšená koncentrácia prízemného ozónu, O3. Nadbytok dusíka vedie podľa odborníkov k eutrofizácii, acidifikácii a strate biodiverzity. „Zvýšená expozícia O3 má za následok celú škálu možných dopadov, od zmien fungovania organizmu po makroskopické Čítať ďalej