Ako sa produkovali a skladovali potraviny v stredoveku?


Ako sa produkovali a skladovali potraviny v stredoveku?

Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku bolo témou  medzinárodnej Konferencie archeológie stredoveku, ktorá sa uskutočnila koncom septembra 2017 vo Zvolene.

Riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre doc. RNDr. Matej Ruttkay, CSc. spolu s Mgr. Marekom Vojtečkom, PhD. prispeli na konferencii témou Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v rurálnom prostredí v stredoveku a včasnom novoveku – stav a perspektívy výskumu na Slovensku.

Prezentovali poznatky o aktuálnom stave výskumu významnej súčasti života stredovekej komunity na území dnešného Slovenska – produkcii, spracovaní a skladovaní potravín. „Posledné desaťročia boli v znamení rozmachu záchranných archeologických výskumov a priniesli obrovský počet objektov, nálezov a informácií aj o živote v stredovekom rurálnom prostredí. Významne sa zlepšili analytické postupy a laboratórne prístrojové vybavenie. Napriek tomu sa naše poznanie predmetnej témy za toto obdobie posunulo vpred iba minimálne. Pri vyhodnocovaní archeologických výskumov sa najviac pozornosti venuje objektom, v ktorých sa potraviny spracovávali, skladovacím objektom a tomu, čo sa v ´skladoch´ uchovávalo. Menšia pozornosť je zacielená na komplexnú analýzu archeobotanického a archeozoologického fondu,“ uviedli.

Napriek tomu počet prác v tejto oblasti začína stúpať, tvrdia odborníci. K ojedinelým príkladom hĺbkovej analýzy podľa nich patrí spracovanie včasnostredovekého nálezového fondu Bajč. „Tu bolo možné určiť sortiment chovaných a lovených zvierat, zameranie a kvalitu chovu, postupný prechod od mäsovej k mliečnej produkcii a pod. Ďalším príkladom je prípadová štúdia zameraná na analýzu a interpretáciu rastlinných makrozvyškov získaných v r. 2005 – 2012 na lokalite Kopčany na ľavobreží rieky Moravy. Žiaľ, stále chýbajú komplexné práce s multidisciplinárnym prístupom.“

Mimo pozornosti podľa odborníkov spravidla ostávajú aj rôzne formy zuhoľnatenej potravy (napr. na dne nádob) a málo sa využíva rozsiahly fond historických prameňov. „Minimálna pozornosť sa doteraz venovala tzv. izotopovým analýzam kostrových pozostatkov a z nich vyplývajúcich možností rekonštrukcie stravy. V krátkej budúcnosti by bolo vhodné cielene budovať základňu mladých interdisciplinárne zameraných bádateľov, na jednej strane zintenzívniť analýzy doteraz nazhromaždených vzoriek a na druhej strane viac tlačiť na zväčšenie objemu kvalitne odoberaných vzoriek a ich urýchlené vyhodnotenie. Vhodnou cestou je zadávanie podobných tém v rámci magisterského a doktorandského štúdia,“ tvrdia doc. RNDr. Matej Ruttkay, CSc. spolu s Mgr. Marekom Vojtečkom, PhD.

V rámci slovenských, prípadne medzinárodných grantových schém bude podľa nich potrebné navrhnúť pilotný projekt na komplexné spracovanie aspoň jednej stredovekej rurálnej lokality, a tak preveriť možnosti rekonštrukcie rastlinnej a živočíšnej produkcie a ekonomiky stredovekej dediny v kontexte s environmentálnymi vzťahmi.

ilustračné foto

Stravovanie a kuchyne na šľachtických dvoroch v ranom novoveku, to bola téma PhDr. Tünde Lengyelovej, CSc. vedúcej oddelenia Historického ústavu SAV. Politické a vojenské pomery v 16. storočí podľa nej významne zasiahli do každodenného života obyvateľstva Uhorska. „Šľachta sa postupne udomácňovala v novopostavených pohodlných kaštieľoch, preberala nový, komfortnejší životný štýl, otvorila sa zahraničných vzorom. Napriek tomu si zachovávala a pridržiavala sa aj svojich starých tradícií. Nové trendy sa prejavili v prvom rade vo výstavbe a umiestnení kuchyne, vytvorení pracovno-obslužného krídla v budove kaštieľa, uspôsobeného na funkčnosť, popri tom však dostatočne oddeleného a vzdialeného od obytných priestorov.“

Zároveň dochádza podľa odborníčky k diferenciácii zamestnancov a ich väčšej špecializácii. „V rámci šľachtickej spoločnosti sa vytvára nový model stolovania, etikety, presadzujú sa jemnejšie a kultivovanejšie formy správania sa pri stole. Na dvoroch aristokracie sa objavujú zahraniční kuchári, ale aj nové druhy jedál a nápojov. Nezanedbateľný vplyv na premeny stravovania mala aj dlhodobá osmanská prítomnosť v krajine,“ uzavrela.

*********************************************

Konferenciu spoločne zorganizovalo viacero inštitúcií: Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s mestom Zvolen, Katedra plánovania a tvorby krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Odborní garanti: doc. RNDr. Matej Ruttkay, CSc. a Mgr. Marek Vojteček, PhD. z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2017 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Psychológia je veda o správaní človeka.
Zistite viac